Emoce v orgánech

  • Emoce jsou energetickou odezvou na to, co zažíváme všemi smysly.
  • Emoce jsou takovým kompasem v našem rozhodování a jednání.

 

Zatímco většina z nás si cení dobrých pocitů, snažíme se ty negativní často potlačovat

a doufáme, že se neustále budeme cítit dobře. Je však dobré si uvědomit a přijmout, že součástí dynamiky tělesného energetického proudu jsou i nepříjemné pocity a mohou nám dokonce pomáhat ve zlepšování zdraví a vitality.

 

Ocenění celého spektra emocí

Naše myšlenky a emoce jsou velmi mocné a mohou vést k silným - a někdy nepříjemným - vjemům. V naší přetrvávající přirozené snaze odtáhnout se od bolesti k pohodlí označí podvědomí některé myšlenky či emoce jako "špatné". Proto se pak za ně můžeme stydět

a časem je zažívat stále méně ochotně. Když však odmítáme prožívat některé ze svých emocí, skutečně se tím omezujeme. Je to podobné, jako kdybychom omezovali svou schopnost vidět určité části zrakového spektra; některé "barvy" pro nás začnou být nedostupné. Možná se nám některé líbí víc než jiné, ale schopnost vidět celé spektrum dodává našemu životu na vitalitě. Kdybychom viděli jen jednu nebo dvě barvy, nemohli bychom život prožívat stejným způsobem, jakým ho vnímáme nyní.

 

  • Duha našich emocí → láska, nenávist → důvěra, úzkost → laskavost, hněv → mírnost, strach → odvaha, smutek

Nepříjemnost způsobená náročnými emocemi občas způsobí, že je nacpeme hluboko dovnitř a pokusíme se je uzamknout. A protože v tělesném systému není energetický proud, tyto emoce se hromadí a zvyšují tlak. Nakonec mohou vzdor našim nejlepším snahám vybuchnout.

Tělesná cvičení čchi-kungu můžeme využívat k uvolnění fyzických, emocionálních

a mentálních omezení.

 

Ocenění daru našich emocí

Možná si myslíte, že prožívání emocí jako jsou radost a odvaha jsou dobré a správné, ale už se vám příliš nechce zažívat netrpělivost, hněv a smutek.

Přínosy pozitivních emocí chápeme snadno, protože se při nich cítíme dobře, ovšem může být už těžší přijmout dary, které přinášejí naše náročnější emoce. Často je to nepříjemnost spojená s negativními emocemi, co nás upozorní na jejich přítomnost a zvýší naši vnímavost vůči tomu, co si žádá pozornost. A týž diskomfort vytváří motivaci k tomu, abychom bděle směřovali k harmonii a rovnováze.

Čím větší nepohodlí, tím více jsme motivováni něco s tím udělat. Emoce nám poskytují zpětnou vazbu a vedení i ty nepříjemné.

Problémy vznikají jen tehdy, když se emoce zaseknou nebo když je přehlížíme. Místo vyhýbání se negativním emocím bychom se měli zaměřit na posilování optimálního tělesného energetického proudu, aby se tyto emoce objevily, předaly nám své dary a poté se zase zdravým způsobem rozptýlily.

                                                             DARY NÁROČNÝCH EMOCÍ

 

POZITIVNÍ EMOCE

 

NÁROČNÉ EMOCE a jejich dary

Láska, radost, štěstí

Netrpělivost / nenávist: odhaluje způsoby, jimiž vytváříme oddělenost od druhých a vybízí nás ke spojení s nimi.

Důvěra, poctivost, otevřenost

Úzkost: pobízí nás směrem k pohodlí a stabilitě.

Odvaha, správné vědění

Smutek: činí nás citlivými vůči bolesti a ztrátě a posouvá nás k jasnosti a spojení s duševním vývojem člověka.

Mírnost, klid

Strach: způsobuje, že věnuje pozornost svému bezpečí, ochraně a péči o sebe.

Laskavost, štědrost

Hněv: motivuje nás ke změně a růstu.

náročné emoce = negativní emoce

 

˃ NEGATIVNÍ EMOCE OVLIVŇUJÍ ORGÁNY A HORMONÁLNÍ SOUSTAVU ˂

  • EMOCE CÍTÍME VE SVÝCH ORGÁNECH

 

Spojení našeho vnímání, cítění a myšlení

 Ve východních filosofiích jsou srdce (to, co cítí) a mysl (to, co vnímá a myslí) tak úzce propojené, že jsou prakticky neoddělitelné. Překladatelé starých textů tento sloučený pojem často uvádějí jak srdce-mysl.

Na západě převládal až dosud karteziánský přístup (výrazný vliv uplatňující se ve filosofickém myšlení od 17. století), který propaguje myšlenku oddělenosti vnímání, cítění a racionálního myšlení. V poslední době však vědecký výzkum odhaluje fundamentální provázanost mezi myšlením a cítěním.

Kognitivní psychologie tvrdí, že informace o okolním světě přijímáme smyslovými orgány

a pomocí myšlenek (mentálních vjemů, názorů a postojů) tyto informace interpretujeme. Smyslová data i naše myšlenky o nich jsou nutné k tomu, aby měl náš život význam. Výzkumy emocionální inteligence tvrdí, že informace přijímáme přes tři filtry:

1. fyzické vjemy,

2. emocionální odezvy a

3. mentální vjemy

Informace jsou dostupné ze všech tří kanálů. Každý jedinec spoléhá na každý z kanálů v různé míře.

Moderní neurověda zastává názor, že myšlení na myšlenky či události aktivuje sympatikus (sympatická nervová soustava) a emoce stejnými způsoby jako přímé prožívání těchto věcí. Když si například vzpomeneme na pohodovou dovolenou, pocítíme klid a naše nervová soustava se skutečné zklidní.

  • Na své myšlenky reagujeme tak, jako by byly skutečné.

Emoce jsou pro racionalitu nezbytné. Ze studií rozhodovacího procesu vyplývá, že čistě racionální rozhodnutí nejsou optimální: pro dobré rozhodování a inteligentní volby jsou emoce nutné. Orbitofrontální kortex mozku přiřazuje pocity k vědomému myšlení. Lidé, kteří mají v této části poškozený mozek, nedokážou své emocionální a kognitivní systémy integrovat. Jinak řečeno, nejsou schopni emočně reagovat na obsah svých myšlenek, a proto nedokážou činit správné soudy nebo plány, jelikož postrádají klíčový vstup ze svých vnitřních stimulů. Mají obrovské potíže s rozhodováním a nemohou již efektivně fungovat, i když jsou jejich mentální schopnosti hodnoceny jako normální. Tito pacienti slouží jako názorný příklad, že když nevíme, jak se kvůli něčemu cítíme, ztrácíme přístup k síle svého podvědomého myšlení. Doslova nevíme, co si máme myslet.

Vnější stimuly ze smyslů a vnitřní stimuly v podobě emocí se slučují a ovlivňují tak naše rozhodnutí a činy. Takto vyvinuté vědomí (uvědomění si vnitřních stavů) nám umožňuje využívat své emoce k hodnocení vnějších informací. Tento hodnotící proces bývá většinou výrazně rychlejší, než zhodnocení kognitivní.

  • VNÍMÁNÍ = smyslové vjemy + cítění + myšlení

 

Léčení na více úrovních

Vzhledem k těmto hlubokým vazbám ovlivní nedostatek tělesného energetického proudu

na jedné úrovni tělesný energetický proud na dalších úrovních.

Například špatný energetický proud v mentálním nebo emocionálním těle se často projevuje jako napětí v hmotném těle nebo fyzické zdravotní problémy: emocionální prožitky, myšlenky a vzpomínky nás neovlivňují jen v dané chvíli, ale zároveň se ukládají v těle.

Dobrá zpráva ohledně těchto spojitostí zní, že každá práce, která vyvažuje na jedné úrovni, bude zlepšovat rovnováhu i na dalších úrovních.

  • Jestliže se uvolní fyzické napětí, mohou se vynořit emoce, myšlenky či vzpomínky

a rovněž se dožadovat uvolnění.

  • Zároveň je pravda, že emocionální nebo psychologické léčení vede často

ke zlepšením dlouhotrvajících fyzických potíží.

Jako lidé nejsme jen prostá suma částí; všechny naše části navzájem spolupracují a tvoří integrovaný a provázaný celek.

 

Zdroj:

Mantak Chia;Joyce Thom. Kraniosakrální Čchi-kung.